Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

 

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549
กฎกระทรวง ฉบับที่  2 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535


ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือสำคัญที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต  พ.ศ.2551
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน  อาคาร  ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา          พ.ศ.2552กฎมหาเถรสมาคม

กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 ว่าด้วยการลงนิคหกรรม
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 ว่าด้วยการถอดถอนพระอุปัชฌาย์
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณะเพศ
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 27 แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23   ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 28  แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่   24   ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการระเบียบมหาเถรสมาคม 

ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.2546