Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ประวัติสำนักพุทธ

   ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่


                              เนื่องจากการปฎิรูประบบราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม พ.ศ. 2545  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2545  ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ    โดยการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธสาสนา  ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา
                              แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการ ขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฎิบัติภารกิจรองรับ  การกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดตั้ง ส่วนราชการเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ปฎิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด  ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม  75 จังหวัด                  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร     ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชา ของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ
                              ต่อมาในปี    พ.ศ. 2549    ได้มีการ
ออกกฎกระทรวง     แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549    แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เป็นราชการส่วนภูมิภาคตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
                              

                                                                           *****************