Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home อำนาจหน้าที่
         อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่


                              ตามกฎกระทรวง        แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. 2549  แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  เป็นราชการส่วนภูมิภาค  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                              1.  ศึกษา      วิเคราะห์     และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
                              2.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย   แผนงาน   โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน     ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
                              3.  ส่งเสริม  ดูแล  รักษา และทำนุบำรุงศาสนาและศาสนวัตถุ  ทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งดูแล  รักษาและจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
                              4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลาง  ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัด
                              5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา   รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพ    การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ภายในจังหวัด   ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
                              6.  รับสนองงาน   ประสานงาน   และสนับสนุนกิจการและการบริหารงานการปกครองของคณะสงฆ์   ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบาย   และมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
                              7.  ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฎิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
                              8.  ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบ      ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ       ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                              9.  ปฎิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือที่ได้รับมอบหมาย

                                                                           *****************