Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พศจ.กระบี่ จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ณ โรงเรียนทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่