Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่
ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนยุทธศาสตร์ บวร จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีพระครูสถิตศรัทธาคุณ เจ้าอาวาสวัดเจริญทรวงค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิติศาสตร์  จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆรวาส ณ วัดเจริญทรวงค์ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้ประชุม    มอบหมายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานแก่บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายนิติศาสตร์  จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมและบุคลากรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันนายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙  นายพินิจ  บูญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายศิริชัย  ศรีเนียง และ             นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังกระบี่ ขอพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘


เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะสงฆ์ โดยมีพระวิมลธรรมคณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน    พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

บทความ อื่นๆ ...