Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา วาระที่ ๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ณ วัดคลองท่อมใต้ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีพระวิมลธรรมคณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน    พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมเพียงกัน

  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 

  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่ความปรองดองสมานท์ฉันท์ " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " จังหวัดกระบี่ โดยมีพระวิมลธรรมคณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ห้องประชุมไมตรี สช.อาคารสำนักงานวัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 

  เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  นายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน  พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการติดตามผลการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " โครงการ   หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
 

 เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้ประชุม    มอบหมายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานแก่บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ   ศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมและบุคลากรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน
 

บทความ อื่นๆ ...