Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนยุทธศาสตร์ “บวร” จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่
ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนยุทธศาสตร์ บวร จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่


เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีพระครูสถิตศรัทธาคุณ เจ้าอาวาสวัดเจริญทรวงค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิติศาสตร์  จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆรวาส ณ วัดเจริญทรวงค์ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้ประชุม    มอบหมายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานแก่บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายนิติศาสตร์  จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมและบุคลากรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันนายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙  นายพินิจ  บูญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายศิริชัย  ศรีเนียง และ             นายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังกระบี่ ขอพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘


บทความ อื่นๆ ...