Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ณ วัดพรุดินนา ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีพระวิมลธรรมคณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมเพียงกัน
 

 เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีปฐมนิเทศพระนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 

เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘ นายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการพุทธบุตรปฏิบัติธรรม "เด็กดีศรีราชประชานุเคราะห์" ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒  
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ณ วัดพานิชรัตนานุกูล ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีพระวิมลธรรมคณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
 

   เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ นายสำราญ  รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ (ค่ายพุทธบุตร) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน
วัดโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
  
 

บทความ อื่นๆ ...