Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายอนุโรจน์ โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เข้าเยี่ยมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 

  เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายอนุโรจน์ โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันฉัตรมงคล" โดยมีพระวิมลธรรมคณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งรับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

 

 เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ณ วัดกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีพระวิมลธรรมคณีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระสงฆ์ / พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีจำนวน ๒๐๐ รูป / คน ซึ่งนายอนุโรจน์          โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
 

 เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จัดกิจกรรมบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 

  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นางปรีดา  ชาติวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา     จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

บทความ อื่นๆ ...