Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอนูโรจน์  โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 

  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรและจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ในช่วงค่ำ  มีพิธีเวียนเทียน โดยมีนายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ป็นประธานในพิธี    มีข้าราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่

   
 

  เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ "การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา" โดยมีนายอนุโรจน์  โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยและกิจการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่
 

 เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายอนุโรจน์ โรจนหัสดิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเปิดสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่

 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ โดยมีพระวิมลธรรมคณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ ห้องอ่าวลึก ศาลากลางจังหวัดกระบี่
 

บทความ อื่นๆ ...