Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

Untitled Document

แนะนำเว็บไซต์

Untitled Document

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เสียงธรรม เสียงทอง

ติดต่อสำนักพุทธฯ

email : kbi@onab.go.th

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีพระครูไพบูลโพธยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เลื่อน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆรวาส ณ วัดโพธิ์เลื่อน ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา ๑๘.๐๐ น.
ในส่วนของจังหวัดกระบี่ พระราชสุทธิวิมลธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประกอบพิธีดังกล่าว ณ ห้องโถงด้านล่างพระอุโบสถ์ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายนิติศาสตร์  จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพระราชสุทธิวิมลธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพินิจ         บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องโถงด้านล่างพระอุโบสถ์ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่เธอ ณ....ก็คงเป็นไปไม่ได้

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ วัดโภคาจูฑามาตย์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระศาสนา วันวิสาขบูชาวันสำคัญแห่งโลก ถวายเป็น          พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๘๐ คน   ณ วัดโภคาจูฑามาตย์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ วัดเทพพนม และโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระศาสนา วันวิสาขบูชาวันสำคัญแห่งโลก ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการโครงการดังกล่าว จำนวน ๗๐ คน ณ วัดเทพพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ จังหวัดกระบี่ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ จัดพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยมีพระปัญญาวุธธรรมคณี เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีดังกล่าว                 โดยนายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ได้เตรียมความพร้อม         เพื่อประกอบพิธีไปพร้อมกับการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และ            เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


บทความ อื่นๆ ...