โครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด

จังหวัดกระบี่จัดโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนร่วมพัฒนาวัดเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใกล้ชิดกับวัดมากยิ่งขึ้น

วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระศรีรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอลำทับ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมแสดงธรรมเทศนา โดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้ นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรมโดยยึดมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A

สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด ซึ่งจังหวัดกระบี่ คัดเลือกวัดวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง เป็นวันนำร่อง จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มภูมิคุ้มกันจากสารพิษที่ตกในอาหาร การส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการฟังธรรมเทศนา การทำบุญตักบาตร และการถวายสังฆทาน ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๗ ก.ค. ๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ ส.ค. ๖๔ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๔ ก.ย. ๖๔


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,363