บุคลากร พศจ.กระบี่

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ 

 

นางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
 

 

นางฐานิยา  จันทร์ศรีนวล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพฤษมาศ บางเจริญพรพงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภชัย ตระการภูติพันธ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวฉวีวรรณ วงษาไชย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายมีนวัฒน์  อินทรภักดิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณิการ์ ขันตยาคโม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภชัย ปิติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  คลังจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,583