ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางพัทยา ทองเสภี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
 

 

นางฐานิยา  จันทร์ศรีนวล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางพฤษมาศ บางเจริญพรพงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภชัย ตระการภูติพันธ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวฉวีวรรณ วงษาไชย
นักวิชาการศาสนาปฏฺิบัติการ
นายมีนวัฒน์  อินทรภักดิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณิการ์ ขันตยาคโม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศุภชัย ปิติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,169