พศจ.กระบี่ จัดโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักศาสนศึกษาในเขตอำเภอเมืองกระบี่

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ จัดโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักศาสนศึกษาวัดโภคาจูฑามาตย์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากพระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่/ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการนิเทศ และบรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมีนางฉันทณา แสงสุวรรณถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะทำงานการนิเทศตามโครงการ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดกระบี่ พร้อมข้าราชในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง
เพื่อเชิญเครื่องไทยธรรมถวายแด่ พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนานิริฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี (พระอาจารย์ชัย) พระราชาคณะชั้นเทพ พร้อมถวายเจลและแอลกอฮอลล์พระราชทาน โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดกระบี่ร่วมต้อนรับ นำโดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายราชัน มีน้อย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก นายโกมาศ แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
พร้อมด้วยกลุ่มพิธีการฯ กำนันตำบลนาเหนือ ร่วมต้อนรับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล
ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,897