จังหวัดกระบี่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

นายวิชัย  ทิพรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่กล่าวว่า
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน  ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง  และประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา  รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม  ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ  โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้น  เพื่อเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ ๙  แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์  ทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
 ทั้งนี้ทางจังหวัดกระบี่ โดย พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่  กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นทั้งสิ้น  ๕ ครั้ง  ในเวลา  ๑๔.๐๐น.  ณ  สถานที่ดังต่อไปนี้
 ครั้งที่  ๑  วันที่  ๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ  วัดควนสบาย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
 ครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ  ศาลาประชาคม  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่
 ครั้งที่  ๓  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ  วัดราษฎ์รังสรรค์  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
 ครั้งที่  ๔  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ  วัดเขาต่อ  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
 ครั้งที่  ๕  วันที่     ๕   ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ  วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่าน  แต่งกายชุดสุภาพโทนสีขาว  หรือสีเหลือง  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2698